logo
  • April 26, 2017
  • Uncategorized
  • Comments Off on ซีลตู้อบ เมล็ดแตงโม

ซีลตู้อบ เมล็ดแตงโม

รายละเอียด ซีลตู้อบ เมล็ดแตงโม

นิวเมติกส์ซีล ซีลยางสำหรับงานด้านลม ที่ใช้งานทางด้านการส่งพลังงานหรือ การใช้ในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ที่ต้องมีลักษณะความโดดเด่นเฉพาะในการทำงานที่เน้นเรื่องงานด้านลมที่พบเจอต่อลมอากาศ และก็ความร้อน ซึ่งเป็นอย่างประเภทนี้ต้องทนต่อแรงดันลมจำต้องติดช่องอากาศให้อย่างมิดชิดไม่กำเนิดช่องว่างที่ทำให้ลมดูผ่านออกสู่ด้านนอกหรือเกิดรั่วไหลช่องโหว่

สามารถสั่งผลิตแบบพิเศษให้เหมาะกับการใช้งานของท่านได้ทุกรูปแบบ ยินดีให้คำปรึกษา

Tel : 02 – 444 – 6871

Mobile : 095 – 206 – 8185

วัตถุดิบ ซีลตู้อบ เมล็ดแตงโม  : ซีลยางเอ็นอาร์ /  ซีลยางเอ็นบีอาร์ / ซีลยางอีพีดีเอ็ม / ซีลยางซีอาร์ / ซีลยางซิลิโคน / ซีลยางไวตัน

ซีลตู้อบ เมล็ดแตงโม   อุตสาหกรรม

ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมยานพาหนะการขนส่งสินค้า / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมความปลอดภัย / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมกีฬาและอุปกรณ์ / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมโครงสร้างอาคาร / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมพลังงานและไฟฟ้า / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมการเกษตรและการเพาะปลูก / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และการสื่อสาร / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมด้านอุปกรณ์ทางการแพทย์ / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมเครื่องจักรและเครื่องกล

การใช้งาน ซีลตู้อบ เมล็ดแตงโม  : ซีลยางทนการเสื่อมสภาพ / ซีลยางทนสภาพแวดล้อม / ซีลยางฟู้ดเกรด / ซีลยางสัมผัสอาหาร / ซีลยางFoodGrade / ซีลยางทนความร้อน / ซีลยางทนแรงฉีกขาด / ซีลยางทนน้ำมันจากพืช / ซีลยางทนน้ำมันจากสัตว์ / ซีลยางทนกรด / ซีลยางทนด่าง / ซีลยางทนน้ำมันเครื่อง / ซีลห้องอบไอน้ำ