logo

Posts Tagged ‘แผ่นยางฟู้ดเกรด สายพานการผลิต’

  • February 8, 2017
  • Uncategorized
  • Comments Off on แผ่นยางฟู้ดเกรด สายพานการผลิต

แผ่นยางฟู้ดเกรด สายพานการผลิต

รายละเอียด แผ่นยางฟู้ดเกรด สายพานการผลิต ยางทุกประเภท ล้วนมีชื่อเรียกทางการค้า ซึ่งเราจะ หยิบยก ตัวอย่างจาก แผ่นยาง Silicone ที่เป็นยาง Food grade ที่เรียกทางภาษาต่างชาติว่า Food grade ที่นะไปใช้ ไม่จำกัดแค่ เรื่องความสามารถ ยางประเภทนี้ สัมผัสถูกอาหารได้ และนำไปใช้กับงานด้านประเภทของงานอื่น ก็สามารถทำได้ และสามารถเสริมความทนทาน เพื่อการใช้งานที่ทนทานได้ และยังคงสภาพ Food grade ตรงตามความต้องการใช้งาน ท่านสามารถสั่งซื้อสินค้าได้ที่ Tel : 02 – 444 – 6871 Mobile : 095 – 206 – 8185   การใช้งาน แผ่นยางฟู้ดเกรด สายพานการผลิต : แผ่นยางฟู้ดเกรด สายพานการผลิต สำหรับโรงงาน / แผ่นยางฟู้ดเกรด สายพานการผลิต รองเครื่องจักร / แผ่นยางฟู้ดเกรด สายพานการผลิต กันรอย / แผ่นยางฟู้ดเกรด สายพานการผลิต สี่เหลี่ยม / แผ่นยางฟู้ดเกรด สายพานการผลิต ทนน้ำ / แผ่นยางฟู้ดเกรด สายพานการผลิต ทนน้ำ / แผ่นยางฟู้ดเกรด สายพานการผลิต ทนน้ำมัน / แผ่นยางฟู้ดเกรด สายพานการผลิต ทนความร้อน / แผ่นยางฟู้ดเกรด สายพานการผลิต / แผ่นยางฟู้ดเกรด สายพานการผลิต ทนการเสื่อมสภาพ / แผ่นยางฟู้ดเกรด สายพานการผลิต ทนการสภาพแวดล้อม วัตถุดิบ แผ่นยางฟู้ดเกรด สายพานการผลิต : แผ่นยางเอ็นอาร์ /  แผ่นยางเอ็นบีอาร์ / แผ่นยางอีพีดีเอ็ม
Read More